روزهای ویزیت بارداری و غیر بارداری با تعیین وقت قبلی در روزهای یکشنبه و سه شبه میباشد.

   روزهای ویزیت غیر بارداری فقط روزهای پنج شنبه باتعیین وقت قبلی میباشد.