photo_2016-11-05_09-31-19

هرگز به همسرتان دروغ نگویید
دروغ تمام ساخته های ذهنی و باور هایی که همسرتان از شما دارد راتخریب میکند و باعث از بین رفتن 4 چیز مهم می شود.

1.اعتماد
2.قول
3.رابطه
4.قلب