1 ) جنین در کیسه ای پر از مایع شناور است .
2 ) دارای مغزی ساده ستون فقرات و دستگاه عصبی مرکزی است .
3 ) چهار حفره حفره کم عمق روی سر ظاهر شده است که بعداً تبدیل به چشم ها و گوش ها کودک خواهد شد .
4 ) جنین دارای شکل ابتدایی دستگاه گوارش و دهان و آرواره می باشد .
5 ) معده و قفسه سینه در حال شکل گرفتن هستند قلب را می توان به صورت یک برآمدگی بزرگ در جلوی سینه مشاهده کرد که تا پایان هفته شروع به تپیدن خواهد کرد .
6 ) شبکه ای از رگ های خونی در حال شکل گرفتن است .
7 ) چهار جوانه کوچک شکل گرفته است که تبدیل به دست ها و پاها خواهند شد .