کودک در 12 هفتگی : قد 5/6 سانتی متر وزن : 18 گرم
1 ) همه اعضای داخلی بدن کودک شکل گرفته اند و بیشتر آنها کار می کنند بنابراین احتمال آسیب دیدن او از عفونت ها یا داروها بسیار کمتر است .
2 ) پلک ها ی او شکل گرفته و روی چشم ها را پوشانده است .
3 ) کودک دارای لاله گوش می باشد .
4 ) دست ها و پاها و انگشت ها شکل گرفته اند . ناخن ها بسیار ظریفی روی انگشت ها در حال روییدن است .
5 ) عضلات در حال شکل گرفتن است بنابراین حرکات کودک بسیار بیشتر شده است کودک می تواند انگشتان پایش را خم و از هم باز کند همچنین می تواند دست هایش را مشت کند .
6 ) کودک می تواند مک بزند او مایع پیرامون خود را می بلعد و ادرار می کند .