آزمایش روتین بارداری

به طور کلی در بارداری که روند طبیعی خود را طی میکند، نیاز به انجام 2 نوبت آزمایشات روتین در زمان های ذکر شده است :

 

هفته ی 6 تا 10 بارداری (سه ماهه اول)

  • آزمایش شمارش کامل سلول های خونی یاCBC
  • آزمایش تعیین گروه خونی و RH
  • آزمایش آنالیز ادرار یا U/A
  • آزمایش کشت ادرار یا U/C
  • آزمایش سرخجه (rubella)
  • آزمایش هپاتیت B و C
  • آزمایش بیماری های مقاربتی (STDs)یا VDRL
  • آزمایش ویروس نقص ایمنی انسانی(HIV)
  • آزمایش بیماری سل یا TB
  • آزمایش قند خون ناشتا یا FBS
  • آزمایش هورمون تیروئید یا TSH
  • آزمایشات کلیوی BUN  و CR
  • آزمایش هپاتیت B یا HBs Ag

 

هفته ی 24 تا 28 بارداری (سه ماهه سوم)

  • آزمایش تکرار CBC
  • آزمایش آنتی بادی Rh
  • آزمایش چکاپ گلوکز یا OGTT
  • آزمایش استرپتوکوک گروه B یا (GBS)
  • آزمایش آنالیز ادرار یا U/A
  • آزمایش کشت ادرار یا U/C

سونوگرافی های روتین بارداری

به طور کلی در بارداری که روند طبیعی خود را طی میکند ،نیاز به انجام2  نوبت سونوگرافی روتین در زمان های ذکر شده است :

 

سونوگرافی هدفمند هفته ی 16 الی 18  :

به منظور بررسی وضعیت محل جفت و آنومالی جنین

سونوگرافی هدفمند هفته ی 31 الی 34 :

به منظور بررسی وضعیت رشد جنین، جفت و مایع آمنیون