قلب

با بالا رفتن تدریجی دیافراگم قلب به سمت چپ و بالا جابجا می شود در نتیجه راس قلب از محل اصلی خود در حالت طبیعی و غیر باردار به سمت خارج جابجا می گردد و افزایش اندازه سایه قلب در تصاویر رادیو گرافی مشاهده می شود.
در بارداری به طور طبیعی درجاتی از افوزیون خوش خیم پریکارد وجود دارد که ممکنست اندازه سایه قلب را افزایش دهد.
بجز انحراف خفیف محور به سمت چپ هیچ تغییر مشخصه ای در EKG ایجاد نمی شود.

برون ده قلبی

برون ده قلبی در حالت استراحت در وضعیت دراز کش به پهلو از اوایل بارداری افزایش می یابد.
در صورت خوابیدن به پشت رحم مانع از بازگشت وریدی می شود.پرشدگی قلب ممکنست به دنبال کاهش برون ده قلب دچار کاهش شود.
در بارداری چند قلویی برون ده قلب مادر 20 در صد دیگر افزایش می یابد.

گردش خون و فشار خون

وضعیت زن باردار بر فشار خون شریانی تاثیر می گذارد.
فشار خون شریان بازویی در حالت نشسته کمتر از حالت خوابیده است .
فشار خون شریانی در هقته های 24 تا 26 به کمترین میزان خود می رسد و پس از آن افزایش می یابد.
فشار دیاستولیک بیشتر از فشار سیستولیک کاهش می یابد.

فشار خون

در اواخر بارداری در صورت خوابیدن به پشت رحم فشار بیشتری بر سیستم وریدی که خون را از نیمه تحتانی بدن بر می گرداند وارد می سازد.در نتیجه پر شدن قلب کاهش یافته و برون ده قلبی پایین می آید.
در تقریبا 10 در صد زنان این امر موجب افت فشار شریانی می شود که به آن سندرم افت فشار خون در حالت خوابیده به پشت می گویند.( supine hypotensive syndrom ).

پروستاگلاندیها

افزایش تولید پروستاگلاندینها در بارداری طبیعی ممکنست نقشی محوری در کنترل تون عروقی فشار خون و تعادل سدیم داشته باشد.
PGI2 پروستاگلاندین اصلی در اندوتلیوم به شمار می رود در اواخر بارداری افزایش می یابد و موجب تنظیم فشار خون و انعقاد می شود.

سیستم تنفسی

در طی بارداری دیافراگم حدود 4 سانتیمتر بالا می رود .
قطر عرضی قفسه سینه به میزان 2 سانتیمترافزایش می یابد و زاویه زیر دنده ای به میزان قابل توجهی باز می شود.
محیط قفسه سینه حدود 6سانتیمتر باز می شود.ولی این افزایش حجم مانع کاهش حجم باقیمانده نمی شود

عملکرد ریوی

 • حجم جاری ، حجم تهویه ای دقیقه ای و جذب دقیقه ای اکسیژن با پیشرفت بارداری به میزان زیادی افزایش می یابد.
 • ظرفیت باقیمانده عملکردی و حجم باقیمانده هوا در اثر بالا رفتن دیافراگم کاهش می یابد.
 • مقاومت کلی ریوی کاهش می یابد.که این امر احتمالا ناشی از عملکرد پروژسترون است.

عملکرد ریوی

 • افزایش نیاز به اکسیژن در اثر بارداری موجب تشدید بیماریهای تنفسی در بارداری می شود.

تحویل اکسیژن

 • میزان اکسیژنی که در اثر افزایش حجم جاری ریه به ریه ها می رسد بیش از نیاز اکسیژنی ناشی از بارداری می باشد. علاوه بر آن میزان هموگلوبین در گردش و در نتیجه ظرفیت حمل اکسیژن و برون ده قلبی در بارداری طبیعی افزایش می یابد.

تعادل اسید و باز

 • افزایش آگاهی از تمایل به نفس کشیدن از اوایل بارداری شایع است این امر ممکنست به عنوان تنگی نفس تعبیر شود.که علامتی از اختلالات قلبی یا ریوی است.
 • مکانیسم این تنگی نفس : حجم جاری افزایش یافته موجب کاهش خفیف pco2 خون می شود که باعث تنگی نفس می شود.
 • افزایش تلاش تنفسی و درنتیجه کاهش pco2 به احتمال زیاد ناشی از پروژسترون و به میزان کمتر ناشی از استروژن است.

سیستم ادراری

کلیه

 • اندازه کلیه در بارداری کمی افزایش می یابد. ( 1 سانتیمتر)
 • میزان فیلتراسیون گلومرولی در سه ماهه دوم حدود 50 در صد افزایش می یابد.
 • جریان پلاسمای کلیوی بیشتر از 50 در صد افزایش می یابد.
 • میزان کراتنین و نیتروژن اوره سرم در طی بارداری طبیعی کاهش می یابد . کراتنین بالای 8/. مشکوک است .
 • میزان ترشح پروتئین ، اسید آمینه و گلوکز افزایش می یابد.

اتساع لگنچه و کالیس

 • در بارداری اتساع لگنچه و کالیس ها ، منجر به نمای هیدرونفروز در تظاهر سونوگرافی وivp می شود.
 • نبایستی با اروپاتی انسدادی اشتباه گرفته شود.

حالب ها

 • اتساع حالب ها در بارداری به دلیل اثر پروژسترون می باشد.
 • همچنین اثر مکانیکی رحم بزرگ شده بر اتساع حالب ها تاثیر می گذارد.
 • اتساع حالب در سمت راست بیشتر است به دلیل چرخش رحم به سمت راست.
 • همراه با اتساع حالب ها در بارداری طویل شدن آنها نیز اتفاق می افتد که موجب انحناهایی می شود.

از دست دادن مواد غذایی

 • میزان دفع اسیدهای آمینه و ویتامین ها ی محلول در آب از طریق ادرار بسیار بیشتر از زنان غیر بارداراست.

تستهای عملکرد کلیوی

 • کراتنین سرم در بارداری از 7/. به 5/. کاهش می یابد.
 • 9/. Cr= بیانگر وجود بیماری کلیوی زمینه ای هستند.

Nacuria

 • در طول روز آب به صورت ادم وابسته در بدن زنان باردار تجمع می یابد و در هنگام شب که آنها دراز کشیده اند این مایع برمی گردد و از طریق کلیه ها دفع می شود.

بررسی ادرار

 • گلوکوزوری در طی بارداری لزوما غیر طبیعی نمی باشد.
 • علت آن افزایش قابل توجه فیلتراسیون گلومرولی همراه با کاهش توانایی بازجذب لوله ای برای گلوکز فیلتر شده می باشد.
 • پروتئینوری در بارداری دیده نمی شود .
 • هماچوری در صورتی که ناشی از آلودگی طی جمع آوری نمونه نباشد بیانگر بیماری سیستم ادراری می باشد.

مثانه

 • قبل از هفته 12 مثانه تغییرات آناتومیک چندانی ندارد.
 • عروق خونی مخاط مثانه افزایش می یابد .