ناباروری زنان مشکلی است که به طور تقریبی تمام ابعاد زندگی زنان را تحت تاثیر قرار میدهد،زنان نابارور اغلب استرس،اضطراب و افسردگی را تجربه میکنند.

در فرهنگ شرقی تولید مثل یکی از بالاترین ارزش ها می باشد و هنگامی که فرزندآوری غیرممکن به نظر می آید،ممکن است بحران روانی رخ دهد.

از طرفی ،زنان تحت درمان ناباروری،میزان بالاتری از استرس و اضطراب و افسردگی را گزارش کرده اند.و یکی از شایع ترین دلایل قطع درمان ناباروری بار روانی همراه با آن است.

تاکنون مداخلات متعددی با رویکردهای گوناگون،به منظور کاهش مشکلات روانشناختی زنان نابارور انجام شده است.

به عنوان مثال مدیریت استرس،واقعیت درمانی،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد از این دسته مداخلات هستند.در سالهای اخیر مداخلات  روانشناسی مثبت نگر مورد توجه قرار گرفته است.

روان شناسی مثبت نگر بر مطالعات هیجانات و تجارب مثبت تاکید می کند وتمرکز روانشناسی را از مطالعه ی کمبود ها و کاستی های روانشناختی به توانمندی های انسان و عملکرد سازگار معطوف می سازد.

ارتقای توانمندی ها و هیجانات مثبت به طور مستقیم و غیرمستقیم،رنج را از بین می برد.

طی مطالعه ای که در سال گذشته روی 30 زن نابارور در اصفهان در دو گروه 15 نفره انجام شد،نشان داده شد مطالعات مثبت نگر ایرانی_اسلامیموجب کاهش استرس،اضطراب و افسردگی زنان نابارور می شود و دستاورد درمانی این مداخله تا دوره ی پیگیری،یعنی در بلند مدت نیز باقی می ماند.

روانشناسی مثبت ،مطالعه علمی عملکرد مطلوب انسان است، که هدف آن کشف و ارتقای عواملی است که به افراد ،اجتماع و جوامع اجازه می دهد به رشد و شکوفایی برسند.

اين روان‌شناسي در سطح فردي در مورد صفات مثبت فردي است: ظرفيت عشق‌ورزي و كشش‌هاي دروني و علائق، شجاعت، مهارت‌هاي بين‌فردي، احساس زيباشناختي، و خردمندي و حكمت. در سطح گروهي روان‌شناسان مثبت‌گرا به نهادها و فضائل مدني مي‌پردازند، فضائلي كه افراد را به سمت شهروندي بهتر سوق مي‌دهند؛ مسئوليت‌پذيري، توجه به منافع اجتماعي، دگردوستي (كمك به همنوع)، مدنيت، نوسازي، تساهل و مدارا و اخلاق كار

از آن پس روان‌شناسان به ابعاد مختلف اين نحله جديد گرايش يافتند و آن را گسترش دادند. بدين ترتيب به نظر مي‌رسد كه روان‌شناسي مثبت‌گرا حامل نوعي تغيير نگاه در روان‌شناسي است، تغيير از روان‌شناسي كاستي‌ها و نقاط ضعف به روان‌شناسي نقاط قوت و برتري‌هاي آدمي روان‌شناسي مثبت‌گرا نوعي تمركز دوباره بر موضوع روان‌شناسي است و نه يك انقلاب..