پوست سیب: ضدسرطان
پوست خیار:ضدچروک
پوست بادمجان: مانع از آسیب سلول
های مغزی،ضدگرفتگی عضله،
پوست کیوی:آنتی باکتریال
پوست پرتقال:ضدسرطان پوست
میباشند.