photo_2016-10-31_11-46-40

?ویروس تبخال در نوزادان زیر 3 ماه کشنده است

اجازه ندهید کسی نوزادتان را به خصوص از لب ببوسد.