مهارتهای تطابقی برای لیبر

تن آرامی ، تکنیکهای تنفس ، ماساژ و تشویق در جهت تحرک و وضعیت سرپا یا خم شده به جلو در جریان لیبر ، به تطابق مادران با ناراحتی و درد انقباضات کمک میکنند.

تن آرامی : در صورت احساس خطر ، اظطراب و یا ترس از درد ، تنش عضلانی افزایش می یابد و بدن را آماده عکس العمل می کند . در نتیجه امکان دارد تنش پابرجا بماند و سبب تغییرات فیزیکی در قلب ، ریه و سایر اعضای بدن شود ، پس راحت به پهلو دراز بکشید و یا در روی صندلی بنشینید و پشت و سر خود را در وضعیت حمایت شده قرار دهید. برای شانه ها ، شانه های خود را به طرف پاهایتان بکشید ، کشش را متوقف کنید . با تمرکز بر وضعیت جدید متوجه خواهید شد که شانه هایتان شل و آرام شده اند .

کنترل تنفس : آموزش تنفس صحیح از آسانترین روشها برای کمک به تن آرامی است . با تغییر سرعت تنفس ، می توان عمق تن آرامی را افزایش داد . تنفس آرامتر ، تن ارامی عمیقتری را باعث می شود . در مرحله لیبر، زنان در اوج هر انقباظ معمولا با سرعت زیاد تنفس می کنند اما در جریان حاملگی ، لیبر و زایمان ، باید بر تنفس آسان و ریتمیک و پرهیز از تنفس بسیار عمیق یا بسیار کم عمق و یا حبس طولانی مدت نفس ، تاکید شود .