عکس العمل کودک ناشنوا وقتی برای اولین بار صدای مادرش را می شنود.

قدر نعمت های بی منت خدا را بدانیم.

video_2016-10-31_11-49-30