در طی 5-2  سال اول بعد از منارک (شروع قاعدگی ) اکثر سیکل ها فاقد تخمک گذاری هستند . این سیکلها تا حدودی منظم هستند و در محدوده تقریبا 45 – 21 روزه رخ می دهند . اکثر دختران در دوران نوجوانی در انتهای دومین سال شروع خونریزی قاعدگی دارای سیکلهای همراه با تخمک گذاری هستند.

هر چه سن فرد در هنگام شروع قاعدگی کمتر باشد ، تخمک گذاری منظم زمدتر تثبیت می شود . خونریزی غیر طبیعی ممکن است با اختلال عملکرد تیروئید همراه باشد .