قبل از ازدواج مشاوره کنید!!!

معمولا مشاوره زمانی که هنوز صحبتی بین افراد نشده است [...]