1) همه اعضای عمده داخلی بدن جنین تشکیل شده اند هرجند هنوز شکل ساده ای دارند و شاید در محل نهایی خود قرار نداشته باشند .
2 ) صورت قابل تشخیص است نوک بینی شکل گرفته است پره های بینی تشکیل شده اند و دو طرف آرواره به هم پیوسته و دهان را تشکیل داده اند . زبان هم تا کنون شکل گرفته است .
3 ) بخش های داخلی گوش که تعادل و شنوایی را به عهده دارند در حال شکل گرفتن هستند .انگشتان دست و پا کم کم مشخص تر می شوند هر چند با پرده هایی از پوست به هم متصل اند .
4 ) دست ها و پاها بلند تر شده اند و شانه ها آرنج ها بند ران و زانو ها قابل تشخیص اند .
5 ) جنین حرکت زیادی در رحم دارد هرچند هنوز نمی توانید او را حس کنید .
طول جنین اکنون 5/2 سانتی متر است که در حدود اندازه یک توت فرنگی متوسط می باشد .