توصیه های ACOG برای بررسی ، غربالگری و مشاوره دوره ای بر اساس گروه سنی و نیز علل اصلی مرگ در گروههای سنی انجام میگیرد . بیماران باید از وضعیتهای پرخطری که نیازمند غربالگری یا درمان اختصاصی تر هستند ، اگاه باشند .

اقدامات پیشگیرانه اولیه ، شامل مداخلاتی هستند که قبل از بروز بیماری انجام می شوند ( به عنوان مثال ، ترک سیگار ، افزایش فعالیت فیزیکی ، تغذیه سالم ، ترک الکل و سایر داروها ، استفاده از کمربند ایمنی و ایمن سازی ) .

اقدامات پیشگیرانه ثانویه ،اقداماتی هستند که برای شناسایی و درمان افراد بدون علامت که دارای عوامل خطر و یا دچار بیماری پیش بالینی هستند اما در آنان بیماری هنوز از نظر بالینی آشکار نشده است ، مورد استفاده قرار می گیرند . نمونه هایی از اقدامات پیشگیرانه ثانویه که در ژنیکولوژی به خوبی شناخته شده اند ، غربالگری ماموگرافیک و بررسی سیتولوژی سرویکس ( پاپ اسمیر ) هستند .