آموزشهای قبل از زایمان

در سیستم ارایه خدمات بهداشتی، زنان حامله قشر آسیب پذیری محسوب می شوند و این آسیب پذیری تا حدودی از سوء برداشت جامعه در مورد خطرهای حاملگی و زایمان منشاء میگیرد .این روند ، فرصتی طلایی برای ایجاد ایین باور در زنان استکه بدن آنان توانایی وضع حمل را دارد و مراقبتهای مامایی برای مادر و کودک لازم و بی خطر هستند . هدف از آموزشهای قبل اززایمان ، کمک به مادران حامله و افراد حامی آنان برای پذیرش مسئولیت تصمیمات خود است.

اهدافهای آموزشها :

افزایش اعتماد به نفس آنان ، به نحوی که بتوانند در سیر لیبر ، زایمان و ماههای اول زندگی کودک خود ، دوره گذر مطمئنی را به سوی نقش والدی پشت سر بگذارند .

به حداقل رساندن کاربرد مداخلات بالقوه خطرناک

افزایش اعتماد به نفس پدر به عنوان فرد همراه و کمکی در روند وضع حمل

تطلاعات مرتبط با کودک که پدران خواهان انها هستند عبارتند از: الگوهای خواب / بیداری ، نشانه های بیماری ، علت گریه کردن ، مراقبت روزمره و تجهیزات و وسایل ضروری و غیر ضروری

ایده آموزش توسط دو نفر که یکی مسئول آموزش پدران است ، ایده ایی عالی است چون برای رشد و تکامل جسمی و شخصیتی کودک خیلی کمک میکند و مادر را از نظر، روحی و روانی و جسمی از حمایت بالایی برخوردار میکند.