آزمایش روتین بارداری

به طور کلی در بارداری که روند طبیعی خود را طی میکند، نیاز به انجام 2 نوبت آزمایشات روتین در زمان های ذکر شده است :

 

هفته ی 6 تا 10 بارداری (سه ماهه اول)

 • آزمایش شمارش کامل سلول های خونی یاCBC
 • آزمایش تعیین گروه خونی و RH
 • آزمایش آنالیز ادرار یا U/A
 • آزمایش کشت ادرار یا U/C
 • آزمایش سرخجه (rubella)
 • آزمایش هپاتیت B و C
 • آزمایش بیماری های مقاربتی (STDs)یا VDRL
 • آزمایش ویروس نقص ایمنی انسانی(HIV)
 • آزمایش بیماری سل یا TB
 • آزمایش قند خون ناشتا یا FBS
 • آزمایش هورمون تیروئید یا TSH
 • آزمایشات کلیوی BUN  و CR
 • آزمایش هپاتیت B یا HBs Ag

 

هفته ی 24 تا 28 بارداری (سه ماهه سوم)

 • آزمایش تکرار CBC
 • آزمایش آنتی بادی Rh
 • آزمایش چکاپ گلوکز یا OGTT
 • آزمایش استرپتوکوک گروه B یا (GBS)
 • آزمایش آنالیز ادرار یا U/A
 • آزمایش کشت ادرار یا U/C

سونوگرافی های روتین بارداری

به طور کلی در بارداری که روند طبیعی خود را طی میکند ،نیاز به انجام2  نوبت سونوگرافی روتین در زمان های ذکر شده است :

 

سونوگرافی هدفمند هفته ی 16 الی 18  :

به منظور بررسی وضعیت محل جفت و آنومالی جنین

سونوگرافی هدفمند هفته ی 31 الی 34 :

به منظور بررسی وضعیت رشد جنین، جفت و مایع آمنیون