ویزیت بارداری و قبل از بارداری مخصوص شاگردان مرکز ، روزهای یکشنبه و سه شنبه .  توسط خانم معظمی و متخصص زنان  ( با تعیین وقت قبلی )

ویزیت زنان (به غیر از امور بارداری و آمادگی بارداری ) . توسط متخصص زنان . روزهای پنجشنبه ( با تعیین وقت قبلی )