ایکتر نوزادي

 • از مسایل بسیار شایع ( 90 % نوزادان)
 • ناشی از افزایش بیلی روبین خون یا

(Hyperbilirubinemia)

 • آنزیم بتاگلوکورونیداز: دکونژوگه کردن بیلی روبین و تبدیل

آن به نوع غیر مستقیم = ورود به چرخه روده ايکبدي

 • شرایط موجود در نوزادان:

کاهش حرکات ناشی از انسداد روده یا گرسنگی

غلظت کمتر آلبومین سرم

قدرت اتصال کمتر آلبومین با بیلی روبین

اشغال تعدادي از محلهاي اتصال آلبومین با مواد دیگر مانند

اسیدهاي چرب آزاد، کورتیکواستروئیدها و

علت شیوع و فاکتورهای خطر:

 • شایعترین: ایکتر فیزیولوژیک نوزادي ناشی از نارس بودن کبد

،(Rh و ABO) سایر علل: آترزي صفراوي، ناسازگاري خونی

هایپوتیروئیدي مادرزادي، ،G6PD سپسیس، گالاکتوزومی، کمبود

مادر دیابتی، تالالاسمی، سندرم ژیلبرت و

 • فاکتورهاي خطر: مادر دیابتی، فرزند اول، سابقه مثبت خانوادگی،

دریافت اکسی توسین، وزن کم، نارسی، جنس مذکر

 • موارد تخفیف دهنده: اعتیاد مادر، مصرف فنی توئین یا فنوباربیتال،

نمره آپگار پایین و استرس هنگام تولد

زردی ناشی از شیر مادر :

 • مشابه نوع فیزیولوژیک، سطح بالاتر بیلی روبین

نوع زودرس: ناشی از کمبود تغذیه با شیر مادر در روزهاي

اول تولد؛ درمان؟؟؟

نوع دیررس: ناشی از وجود موادي در شیر مادر مانند

بتاگلوکورونیداز یا پرگناندیول، اسیدهاي چرب آزاد و

استروِِِِِِِئیدها :در هفته های 2-3

ایکترپاتولوژیک :

 • بروز در 24 ساعت اول بعد از تولد.

0/5 باشد. mg/dl/h سرعت افزایش بیلی روبین بیش از

 • طولالانی مدت (بیش از 14 روز در نوزاد ترم و 21 روز در نوزاد

نارس)

1(افزایش بیلی روبین غیر mg/dl بیلی روبین مستقیم بیش از

مستقیم: رنگ نارنجی؛ افزایش بیلی روبین کونژوگه: رنگ سبز

لجنی)

تشخیص :

 • لمس و فشار:

گردن: 6 سینه: 9 پوبیس: 12 »

زانو: 15 مچ پا: 18 کف پا: 20 »

 • بیلی روبینمتري از طریق پوست

استاندارد طلالایی :Total Bil یا SBR • اندازه گیري

تست کومبس، ،Total و dir • آزمایشات تشخیصی: بیلی روبین

،BG & Rh ،CBC ، اسمیر خون محیطی، شمارش رتیکولوسیت

تستهاي تیروئیدي

 • علایم:

زردي پوست، خوب شیر نخوردن، خواب آلودگی

 • عوارض:

20 mg/dl کرنیکتروس: صدمه ساقه مغز، نادر، سطوح بالاتر از

کري

فلج مغزي

 • پیشگیري:

نوع فیزیولوژیک: ؟؟

نوع پاتولوژیک: درمان عامل زمینه اي

درمان:

 • فتوتراپی (آبی، سفید، سبز)
 • ایمونوگلوبولین داخل وریدي
 • تعویض خون
 • داروها (آگار، آلبومین وریدي، فنوباربیتال، ترنجبین)
 • توجه به: هیدارته بودن نوزاد و تغذیه مکرر جهت افزایش تعداد

دفعات اجابت مزاج، جلوگیري از تماس با مواد اکسیدان در

G6PD کمبود آنزیم

فتوتراپی :

 • در جهت درمان یا پیشگیري

450 ) براي تجزیه nm • استفاده از اشعه ماوراء بنفش (نور آبی با طول موج

(ایزومریزاسیون) بیلی روبین در پوست و حرکت آن به سمت پلاسما

(intensive) ساده یا دوبل

15 سانتی متري با نور – – کاملا برهنه (پوشش گنادها و چشمها) در فاصله 25

: تماس مستقیم با پوست نوزاد

Biliblanket •

توجه به سالم بودن پوست

15 در نوزاد ترم، به صورت پروفیلاکسی در -18 mg/dl • سطوح بالاتر از

نوزادان کم وزن

1-2 mg/dl : 4 ساعت – • مقدار افت بیلی روبین بعد از 6

شکست فتوتراپی: ؟؟؟