عوارض فتوتراپی :

 • راش جلدي
 • تغییر سیکل خواب و بیداري

نوزاد

 • کاهش وزن
 • تغییر در سیکل تغذیه
 • آسیب شبکیه
 • هایپرترمی و دهیدراتاسیون
 • مدفوع شل و مکرر
 • سندرم بچه برنزه (پوست، ادرار

و سرم) به علت تحریک سنتز

 • اختلال ارتباط عاطفی مادر و

نوزاد

 • بازماندن مجراي شریانی
 • بسته شدن سوراخهاي بینی نوزاد

ملانینعدم شروع فتوتراپی در

هایپربیلی روبینمی کونژوگه

 • شوك الکتریکی
 • بیحالی
 • همولیز

مراقبتهای پرستاری فتوتراپی :

 • کنترل رنگ نوزاد، علایم حیاتی، تمامیت پوست (عدم استفاده از

لوسیونها و روغنها و …)، جذب و دفع، درجه حرارت، وضعیت

دهیدراتاسیون،

 • کنترل عوارض جانبی، قوام مدفوع، فعالیت نوزاد، رفتار تغذیه اي،

خواب و بیداري، توانایی آرام شدن.

 • ترشحات چشمی و اشک ریزش و بسته بودن چشمها

1 برابر) / • مایع درمانی ( 5

 • کنترل بیلی روبین و هماتوکریت هر 8 تا 24 ساعت
 • تغییر مکرر وضعیت، تغذیه هر 4 ساعت
 • قطع فتوتراپی در سطوح مطمئن و بی خطر
 • محافظت پرستار از خود
 • ثبت زمان شروع و وقفه در فتوتراپی

تعویض خون :

 • بیلی روبین بسیار بالا (بیلی روبین تام بیش از 1% وزن بدن) یا

«… ، مسمومیتهاي دارویی، سپتی سمی » تست کومبس مثبت

 • اهداف: کاهش سطح بیلی روبین و خطر کرنیکتروس، برداشت

گلبولهاي قرمز حساس شده و آنتی بادیهاي موجود در گردش خون

نوزاد، کنترل حجم خون و پیشگیري از نارسایی قلبی، درمان آنمی و

افزایش ظرفیت حمل اکسیژن خون نوزاد

 • حجم خون مورد نیاز: 2 برابر حجم خون نوزاد

%90 جایگزینی اریتروسیت و 45 % کاهش در بیلی روبین

 • رضایت والدین، کنترل علایم حیاتی، انجام آزمایش کراس مچ، نوع

منفی و تازه) O : خون و شماره کیسه خون (گروه

،NGT گرم و آرام، آماده کردن وسایل، گذاشتن ،NPO : • نوزاد

کاتتریزاسیون نافیگرم کردن خون

15 ثانیه و ترانسفوزیون – 5 از خون نوزاد طی 20 – 20 ml • برداشت

60 ثانیههمان حجم در عرض زمان بیش از 90

 • ارسال اولین و آخرین نمونه خون براي آزمایشگاه
 • تزریق گلوکونات کلسیم 10 % به ازاي تزریق هر 100 سی سی خون
 • بعد از تعویض: کنترل پانسمان بند ناف و ادامه فتوتراپی

 

داروها :

 • مزوپورفیرین: کاهش تولید بیلی روبین
 • آگار: کاهش جریان خون کبديروده اي؛؛ زغال چوب فعال:

جدا کردن بیلی روبین در روده

 • آلبومین داخل وریدي: کاهش سمیت بیلی روبین
 • فنوباربیتال: افزایش کونژوگاسیون بیلی روبین، افزایش ترشح

صفرا

 • ترنجبین: در فرهنگ بومی (تحریک کولون و افزایش دفع؛

ضرورت هیدراته بودن نوزاد) – عدم توصیه

ناسازگاری rh

 • خون مادر (منفی) و خون جنین (مثبت)

جنین: نابود کردن گلبولهاي قرمز Rh • ساخت آنتی بادي علیه عامل

جنین

 • شروع علالایم شدید معمولالا از بارداري دوم به بعد
 • طیف وسیع علایم؛
 • شدیدترین فرم: هیدروپس جنینی (آنمی شدید، نارسایی قلبی، ادم

تمام بدن، دیسترس تنفسی و کلاپس جریان خون) = منجر به مرگ

نوزاد کمی قبل یا بعد از تولد می گردد.

پیشگیری :

روگام) در طی هفته ) Rh • تزریق عضلانی ایمونوگلوبین ضد

28 بارداري و همچنین در عرض 72 ساعت اول بعد ازهاي 32

تولد نوزاد

ناسازگاری abo:

 • شایعتر ولی خفیف تر از ناسازگاري

داشته باشد. IgG مادر :(A or B) و جنین (O) • گروه خونی مادر

از جفت: اتصال به گلبول قرمز جنین و لیز (خفیف) Ig • عبور

 • شدت یکسان در نوبتهاي مختلف بارداري