? تاثیر و عملکرد این فیلم‌ها مثل مواد مخدر است؛

? در این فیلم‌ها نوعی تبعیض جنسی به چشم می‌خورد

? فیلم‌های مستهجن، زن را در یکی از این 4 دسته غیرانسانی و بی‌ارزش جلوه می‌دهد

? این فیلم‌ها مرد را نسبت به همسرش کسل و بی‌تمایل می‌کند؛

?این فیلم‌ها معیاری از زیبایی را در ذهن بیننده به وجود می‌آورند که در واقعیت هیچ زنی نمی‌تواند به آن دست یابد.