ورزش در اب براي باردارن فوايد بسيار زيادي دارد كه از جمله اين موارد ميتوان كاهش فشار بر مفاصل رو ذكر كرد. يكي ديگر از فوايد ورزش در اب ؛ بهبود بازگشت وريدي از اندام تحتاني به سمت قلب ميباشد كه موجب كاهش احتمال لخته شدن خون در اندام تحتاني و يا ورم در اندام تحتاني ، ميباشد. همچنين اب با برخورد با سطح پوست موجب ترشح اندورفين ( مخدر طبيعي بدن) و سروتونين ميشود كه در كل باعث  كاهش دردهاي عضلاني و ارامش و افزايش و كيفيت خلق و مود شما در بارداري ميشود.
شنا كردن تا زير هفته ١٥ به شرطي كه ضربان قلب شما از ١٢٠به بالاتر افزايش پيدا نكند، موردي ندارد. اما شيرجه زدن و غواصي  ممنوع  ميباشد.
از بعد هفته ١٥ بهتره در كلاسهاي مربوط به ورزش در اب كه ماماي دوره ديده انرا اموزش يا مديريت ميكند استفاده كنيد.