ورزشهاي ريتميك ارام با تمركز بر تقويت عضلات شكم و كمر و لگن يكي ديگر از انواع ورزشهاي دوران بارداريست كه اخيرا به ان بسيار توجه ميشود. اين نوع ورزشها هم بصورت ايستاده و هم بصورت نشسته روي جيم بال انجام ميشنود. توصيه ميكنيم اين نوع ورزش رو حتما از هفته ٣٥ بارداري به بالا انجام دهيد. زيرا انجام اين نوع ورزش موجب پايين امدن و فيكس شدن سر جنين در لگن ميكند. مسلما باعث ميشود زمان زايمان شما كوتاهتر شود. همچنين انجام بعضي از تكنيكها و حركات اين نوع ورزش در مراحل اوليه تا اواسط زايمان موجب پيشرفت و انحراف مسير درد  زايمان به مغز ميشود.