1 ) سر بزرگ به نظر می رسد و روی سینه خم شده است . صورت در حال شکل گرفتن است هرچند چشم ها در کناره های سر قرار دارند و هنوز پوشیده هستند .رنگدانه های سیاه را می توان زیر پوست پوشاننده ی چشم مشاهده کرد .
2 ) دست ها و پاها به راحتی قابل تشخیص اند با شکافهایی در سر آنها که تبدیل به انگشتان دست و پا خواهند شد .
3 ) قلب شروع به جاری کردن خون در بدن جنین می کند .
4 )طرح کلی دستگاه عصبی کودک تقریباً کامل شده است .
5 ) سلولهای استخوانی شروع به شکل گرفتن کرده اند .
6 ) جنین دارای ریه , کبد , روده , کلیه و اعضای تناسلی داخلی است اما هیچیک از آنها بطور کامل شکل نگرفته است .
طول جنین اکنون 3/1 سانتی متر است که در حدود اندازه یک حبه کوچک انگور می باشد .