کودک در 32 هفتگی : قد : 5/40 وزن : 6/1 کیلوگرم
1 ) اکنون ظاهر کودک بسیار شبیه زمان تولد اوست , اما هنوز بدنش نیاز به پر شدن بیشتر دارد
2 ) او اکنون می تواند تفاوت بین نور و تاریکی راتشخیص دهد .
3 ) از آنجا که جای کمتری در رحم وجود دارد احتمالا تا کنون سرش به سمت پایین رفته است تا آماده به دنیا آمدن شود .
تغییرات مادر باردار :

1) همچنانکه که کودک بزرگتر می شود به اعضای داخلی بدن شما فشار می آورد.این امر ممکن است موجب تنگی نفس و تکرار ادرار شما شود.
2)ممکن است خیلی خوب نخوابید.
3)نافتان مسطح یا حتی کمی بیرون زده خواهد شد.
4)مفاصل لگن شما برای آماده شدن جهت زایمان منبسط می شود بنابراین ممکن است در این ناحیه اندکی احساس ناراحتی کنید.