• در اولین ساعات بعد از زایمان سعی کنید شیردهی را شروع کنید , حتی اگر برای شما ناخوشایند باشد. مکیدن سبب ترشح اکسی-توسین و جمع شدن رحم,همچنین کاهش خونریزی پس از زایمان می شود.      
  • بعد از زایمان مثانه شما تا حدودی نسبت بهادرار جمع شده  خود را از دست می دهد بسیار مهم که بعد از زایمان مرتب مثانه خودرا تا جایی که ممکن است خالی مثانه پر به رحم اجازه بازگشت و جمع شدن نمی دهد.

  • در اولین زمان ممکن بعد از زایمان , چهار انگشت خود را بالای ناف قرار داده و در جهت عقربه های ساعت به آرامی ماساژ دهید.این کار نقش موثری در بازگشت رحم به جای خود و کاهش خون ریزی بعد از زایمان دارد.