photo_2016-11-06_04-36-11

1.موجب تنظیم هورمون استروژن میشود .
2.از بروز سرطان پستان جلوگیری میکند.