آبسه دوران شیردهی : عفونت در بافت پستان نادر است ، مگر اینکه بیمار در حال شیردهی باشد .

ماستیت دوران شیردهی را باید از آبسه دوران شیردهی افتراق داد . ارگانیسمی که عمدتا در ماستیت و آبسه های دوران شیردهی یافت می شود استافیلوکوک طلایی است . در صورت مشخص شدن آبسه باید تخلیه و شیردهی قطع شود . در صورت تشخیص ماستیت ، اعمال فشار دستی ، تجویز آنتی بیوتیک ها و تداوم شیردهی توصیه می شود .

آبسه در زنان غیر شیرده : آبسه های مشکوک باید از طریق سونوگرافی اولیه بررسی شوند . در صورت وجود چرک ، آسپیراسیون و درمان آنتی بیوتیکی صورت می گیرد .